četiri zastave br

Objavljen javni poziv za barske NVO organizacije.


Na osnovu člana 118. i 119. Poslovnika o radu Skupštine opštine Bar (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisi“broj, 46/18), stručna služba Skupštine opštine Bar objavljuje

J A V N I P O Z I V

nevladinim organizacijama da prijave zainteresovanost za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2021.godinu

1. Nevladina organizacija može da predloži predstavnika da učestvuje u radu sjednice Skupštine (Institut „slobodna stolica”) ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

– da je registrovana kod nadležnog organa državne uprave, najmanje godinu dana;

– da ima sjedište na teritoriji opštine;

– da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata u opštini, ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini, ili realizovala najmanje dvije jednokratne aktivnosti od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;

– da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za oblasti koje su u nadležnosti Skupštine.

2. Uz prijavu o zainteresovanosti za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2021.godinu, nevladina organizacija dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova, i to:

-uvjerenje nadležnog državnog organa da je nevladina organizacija upisana u Registar nevladinih organizacija, koje nije starije od 3 mjeseca;

– izjavu potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje organizacije da je organizacija realizovala jedan ili više projekata u opštini, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji u opštini, ili realizovala najmanje dvije jednokratne aktivnosti od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini, uz prateću dokumentaciju na osnovu kojih se utvrđuje ispunjenost ovog uslova;

-kopiju statuta organizacije.

Zainteresovane nevladine organizacije, dužne su da prijavu za učešće u radu Skupštine opštine Bar za 2021.godinu, sa potrebnom dokumentacijom, dostave Skupštini opštine Bar- za Službu za Skupštinske poslove, na adresu Bulevar Revolucije broj 1, 85000 Bar, najkasnije u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, u dnevnom listu “Pobjeda”.

Rok za dostavljanje prijava sa potrebnom dokumentacijom, počinje teći od 12.01.2021.godine, kada je Javni poziv objavljen u dnevnom listu “Pobjeda”.

Posljednje vijesti

Thumbnail Na stranom brodu, sa „debelog“ mora pratim dešavanja oko pomorske privrede i brodova, posebno u...
Više u kategorijama: Kolumna  Sport  Info  Obale  

jedro opstina bar

Jedro 320x250

cerovo iskra

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

AD template klikom do plaze 1

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

professional partners

djokic

Logo MPF

tobar