tabijj

Na sajtu Opštine pronašli smo važnu informaciju koju Vam integralno prenosimo.

Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji opštine Bar, da će Sekretarijat za finansije Opštine Bar, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“, broj 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 40/18), izvršiti dostavljanje Javnim obavještavanjem, svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti i turističke takse za 2019. godine, dana 24.10.2019. godine.

Budući da dostavljanje predmetnog akta nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, ovaj Sekretarijat vrši dostavljanje predmetnog akata javnim obavještavanjem, odnosno objavljivanjem istog na oglasnoj tabli ovog Sekretarijata, na internet stranici Opštine Bar putem linka www.bar.me/neurucenarjesenja.

Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od 10 (deset) dana od dana objavljivanja pismena. Datum objavljivanja je 24.10.2019. godine.

Uvid u rješenje se može izvršiti lično na Građanskom birou, šalter broj 9 i u prostorijama Sekretarijata za finansije.