Za podršku Opštine NVO sektoru konkuriše 12 projekta

bar kod dvorca

Jedan projekat je odbijen pošto je  dostavljen nakon isteka roka propisanog konkursom.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na sjednici održanoj 07.04.2021. godine konstatovala je da je na Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, broj 06-056/21-142 od 01.03.2021. godine, prijavu podnijelo 13 nevladinih organizacija, od kojih je 12 imalo potpunu i urednu dokumentaciju, dok je prijava nevladine organizacije „Slavi život“ neblagovremena, jer je.

Shodno navedenom, prijavu gore pomenute NVO, obzirom na činjenicu da je dostavljena nakon isteka roka predviđenog Konkursom, Komisija neće razmatrati.

U narednom periodu Komisija će izvršiti bodovanje regularno dostavljenih projekata i o ishodu istog blagovremeno obavijestiti učesnike konkursa i zainteresovanu javnost.

Da podsjetimo,
Opština Bar raspisala je Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu.Finansiranjem projekata nevladinih organizacija Opština Bar pruža snažnu podršku realizaciji ideja i inicijativa građana, i stvara prostor za učešće građana i saradnju sa lokalnom upravom na rješavanju brojnih pitanja koja realizuje civilni sektor.

Za finansiranje projekata barskih nevladinih organizacija u 2021. godini iz budžeta Opštine opredijeljeno je 58.950 eura, od čega se 60% raspodjeljuje za projekte organizacija prijavljene po osnovu ovog konkursa, dok je 40% namijenjeno za finansiranje programa NVO koje imaju poseban status za opštinu Bar. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije sa sjedištem u Baru, za projekte koji se u potpunosti ili pretežno realizuju na teritoriji barske opštine. Shodno utvrđenim prioritetima za ovu godinu, prioritetne oblasti za finansijsku podršku biće evroatlantske i evropske integracije, rodna ravnopravnost i borba protiv bolesti zavisnosti.

Najviši iznos sredstava koji se na osnovu konkursa dodjeljuje nevladinoj organizaciji iznosi do 3,537 eura, a projekti se, po pravilu, finansiraju u iznosu ne manjem od 80% za realizaciju projekta navedenom u prijavi na konkurs. Jedna NVO može aplicirati sa najviše dva projekta, a sredstva mogu biti dodijeljena za finansiranje samo jednog projekta.

auto klime bakovic 1