AD Marina će isplati dividende akcionarima

av grad

Na XX redovnoj sjednici Skupština akcionara AD “Marina” Bar donijela je odluku o isplati dividende.

Utvrdjen je bruto iznos dividende po jednoj akciji od 0,11€.
O početku isplate akcionari će biti obaviješteni.

Akcionari mogu informacije dobiti na tel o30 315-166.

auto klime bakovic 1