Uradjen Glavni projekat za granični prelaz Virpazar

totalni vir

U nacrtu programa udredjana so Bar za 2021 godinu planirana je izgradnja graničnog prelaza u Virpazaru.

Opis projekta: Državnom studijom lokacije “Virpazar”, zona “F” je rezervisana za izgradnju graničnog prelaza.

Na osnovu potpisanog sporazuma, Vlada Republike Crne Gore, donijela je zaključak o otvaranju graničnog prelaza Virpazar na sjednici 22. jula 2004. godine i Odluku o otvaranju graničnog prelaza Virpazar za međunarodni jezerski putnički saobraćaj ("Službeni list RCG”, broj 72/04). Ovom odlukom zadužena je Direkcija javnih radova da izradi projektnu dokumentaciju, izgradi granični prelaz i stvori uslove za rad nadležnih službi.

U okviru aktivnosti koje su zadate kako bi se realizovao Zaključak Vlade, definisan je Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta izgradnje graničnog prelaza. Na osnovu prethodno navedenog urađen je Glavni projekat.

Sjeverno od hotela „13. jul“ i 120 metara od vodotoka rijeke Oraoštice planirana je lokacija graničnog prelaza za međunarodni putnički jezerski saobraćaj odnosno graničnog prelaza Luka Virpazar. Saglasno Uredbi o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni i zahtjevima budućih korisnika luke zarealizaciju luke sa međunarodnim prelazom potreban je značajan manipulativni prostor i prostor za objekte sa odgovarajućim uslovima. U okviru Programa IPA CBC Italija Albanija Crna Gora, tematski projekti, u sklopu projekta Albanija, Crna Gora, Italija multi modalna transportna povezanost Ministarstvu saobraćaja i pomorstva kao jednom od projektnih partnera odobrena su sredstva u iznosu od 2,44 miliona eura od kojih 85% predstavlja IPA kontribucija, a 366 hiljada eura je nacionalno kofinansiranje i namijenjena su za izgradnju Luke Virpazar.

Nadležni za realizaciju projekta: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Direkcija javnih radova, Vlada Crne Gore, Opština Bar

auto klime bakovic 1

opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar