rade

"Zaraziti nekog čekanjem, to je najsigurniji način vladanja nad njim. To znači učiniti ga nepokretnim i bezopasnim, potpuno i zauvek.

I ta obmana čekanja tvrđa je od svakog zatvora i jača od najjačih bukagija, jer se sa mnogo sreće i veštine, iz zatvora može pobeći i okova se može čovek osloboditi, ali te obmane čekanjem - nikad ni doveka!" - Ivo Andrić

Piše.Dr Radomir Radovanović
Redovni profesor Univerziteta u Beogradu, u penziji

„Opšte je poznato da je voda za piće, pored vazduha i hrane, treći uslov života... Budući da pravo na pitku vodu proističe iz nekoliko vidova ljudskih prava (pravo na život, na lečenje i zdravstvenu zaštitu, pravo na hranu/ishranu, na razvoj i pravo na zdravo okruženje), iz te potrebe su definisana četiri osnovna prava čoveka u vezi vode, i to:
 raspoloživost dovoljnih količina vode (prosečna dnevna potreba čoveka se kreće do 50 litara, pri čemu je minimum oko 20 litara),
 bezbednost vode (mora da bude zdravstveno bezbedna za piće, a higijenski ispravna za sve druge potrebe),
 dostupnost vode (mora da bude fizički dostupna, najdalje 200 metara) i
 prihvatljivost vode (cena ne sme da naruši pravo čoveka na sve druge potrebe).

... Za efikasno i efektivno ostvarenje navedenih ciljeva, u svetu se sve više koriste savremeni sistemi upravljanja (menadžmenta), kako u pogledu bezbednosti i kvaliteta vode, tako i u pogledu ukupnog poslovanja u okviru optimalnoig korišćenhja izvorišta, sistema proizvidnje i distribucije vode...
...Generalno posmatrano Crna Gora je zemlja bogata kvalitetnim vodama koje se mogu koristiti za piće, kako stanovnika u okviru većih i manjih urbanih sredina, tako i brojnih gosti u okviru raznovrsne turističke ponude. U nastojanju da se obezbedi stabilno snabdevanje vodom, još 1986. godine je usvojen Zakon o izgradnji Regionalnog vodovoda na području Crnogorskog primorja. Počelo se sa izgradnjom dela infrastrukture u Herceg Novom, Tivtu, Kotoru i Budvi, mada su konkretniji radovi nastavljeni nakon donete odluke o nastavku izgradnje Regionalnog vodovoda februara 2007. i uz faznu finansijsku podršku Svetske banke. Tako su ključne aktivnosti na realizaciji ovog velikog državnog projekta, vrednog 107 miliona €, ostvarene u periodu od 2007. do 2010. godine. Danas Javno preduzeće "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" čine, pre svega, 56 kompetentnih i veoma posvećenih radnika, zatim centralni zahvat vode na izvorištu Bolje sestre i jedna glavna razdelnica u Đurmanima, 20 distributivnih odvojaka, od kojih je 11 u funkciji, preko 400 manih objekata, 135 km cevovoda (Ø 500 - 1100 mm), rezervoari kapaciteta 25.000 m3, 4 pumpne stanice ukupne snage 7 MW, 5 trafo stanica visokog napona, 2 hlorne stanice i 90 km optičkog kabla, dok kapacitet vodovoda iznosi 1.200 l/sec. Pored navedenog, JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" raspolaže centralnim sistemom sa 400 pozicija za "on-line" praćenje i merenje isporuke vode - kroz kontrolu protoka, kontrolu pumpi, ventila, rasvete i alarma, kao i kontrolu pripreme vode. Pored stalne eksterne kontrole, koju sprovodi Institut za javno zdravlje iz Podgorice, na lokalitetu Bolje sestre vodovod ima i sopstvenu, dobro opremljenu laboratorija za stalnu internu kontrolu bezbednosti i kvaliteta vode; svaka 2 h se mere najvažniji parametri kvaliteta, što na godišnjem nivou iznosi oko 15.000 izmerenih pokazatelja, odnosno objektivnih dokaza o stanju bezbednosti i kvaliteta isporučene vode.
Od prve polovine 2017. godine, JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" je uveo i dosledno sprovodi sve zahteve savremenog HACCP koncepta za upravljanje bezbednošću vode, što je potvrđeno u okviru zvanične sertifikacije u julu iste godine. U svojstvu vodećeg ocenjivača engleskog sertifikacionog tela - DAS Sertification Ltd, ovlašćenog od strane akreditacionog tela Ujedinjenog kraljevstva - UKAS (United Kingdom Accredation Service), imao sam priliku da se tokom inicijalnog ocenjivanja 2017., ali i tokom prve nadzorne posete i ocenjivanja jula, 2018., neposredno uverim da se radi o dobro uspostavljenom i dosledno primenjenom sistemu upravljanja bezbednošću i kvalitetom vode. Naime, na osnovu uvida prema uzorku, odnosno prikupljenih objektivnih dokaza, stečen je utisak da su vrhovno rukovdstvo, posebno članovi tima za bezbednost i kvalitet, ali i svi zaposleni, veoma posvećeni sistemu uprvaljanja bezbednošću vode. Takođe, stekao se utisak da se radi o sistemu koji se korektno primenjuje i održava, ali i vidno unapređuje, pre svega kroz unapređenje rspoloživih dokumentovanih informacija i već rutinsku primenu sistema od strane zaposlenih. Posebno impresionira veoma uredno vođenje i arhiviranje dokumentovanih informacija na mestu primene (na primer u okviru interne laboratorije). Tokom godine primene, sprovedena je tzv. interna provera, uz jednu malu (minor) neusaglašenost koja je - primenomn odgovarajuće korektivne mere - otklonjna i uspešno zatvorena. Takođe, ostvareno je tzv. preispitivanje sistema od strane vrhovnog rukovodstva, tokom koga je razmatrano pet ulaznih elemenata, a u okviru zaključka je definisano sedam izlaznih i realno ostvarivih izlaznih elemenata (zadataka). Tako je definisano da se broj ekstrernih i internih uzorkovanja i kontrola poveća, da se nabavi komparator za određivanje rezidualnog hlora u hlornoj stanici – i to sa internom memorijiom i mogućnosti prenosa na računar, da se pristupi uvođenju standarda za upravljanje zaštitom okoline (ISO 14000:2014) i dr. Dvanest različitih spoljnih saradni (tzv. "outsources") je vrlo dobro ugovoreno, definisane su odgovornoisti za praćenje, lokacije izvođenja i period realizacije, a sve je prikazano odgovarajućim zapisom / evidencijom. Važno je istaći da tokom ocenjivanja nisu utvrđene velike i male neusaglašenosti (NCRs), kao ni zapažanja/preporuke za unapređenja (OFIs), te da u periodu od poslednjeg audita (2017) do prve nadzorne posete (2018), nije bilo incidenata ili primedbi na bezbednost i kvalitet isporučene vode.
Dakle, nesporno je da su ukupno poslovanje, posebno uvedeni sistem upravljanja bezbednošću i kvalitetom vode na zavidnim nivou. Ipak, ocenjivač je stekao utisak da se aktivnosti, pa time i odgovornost za isporučenu vodu završavaju na razdelnoj stanici u Đurmanima. Drugim rečima, nadležnost JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" prestaje posle razdvajanja južnog toka - prema Baru i Ulcinj, odnosno severnog toka - prema Budvi, Tivtu, Kotoru i Herceg Novom. Tu počinju ovlašćenja i odgovornosti drugih, manjih lokalnih vodovoda koji, pored vode dobijene od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, za snabdevanje potrošača koriste i sopstvena izvorišta, odnosno samostalno vrše pripremu i distribuciju vode. Zato bi svaki od tih lokalnih vodovoda, u okviru obima sopstvenih i specifičnih aktivnosti, morao da ima uveden sopstveni sistema za upravljanje bezbednošću i kvalitetom vode. O tome se govori, ali se na tome nedovoljno efikasno radi. Neopravdano dugo se čeka, dok hiljade meštana i desetine hiljada turista koriste vodu koja nije pod odgovarajućim (i Zakonom zahtevanim) sistemom upravljanja.”

Preuzeto iz integralnog teksta objavljenog u publikaciji „ Vode Crne Gore ” br. 3., izdavači JP ”Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” i JP ”Za upravljanje morskim dobrom Crne Gore”, 29. septembar 2018.godine

red plovidbe

Jedro 320x250

Baner Tomić 1

 emporio

baneb reklama

regionalni vodovod novi

 

baneb jedro

 Svetionik logo glavni

 optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro


emporio junior

pascuci 320

F radio bočni

 optotim nova adresa 320 

 

Posljednje vijesti

Thumbnail Tradicionalni 15. Memorijal “Danilo – Dano Delibašić” u fudbalu, održan je u nedjelju, 09....
Više u kategorijama: Sport  Info  Art  Obale  

baneb reklama

 

emporio

Svetionik logo glavni

 Baner Tomić 1

baneb jedro

regionalni vodovod novi

 Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

optotim nova adresa 320

baner Adria

emporio junior


JPMD 320

Adria

pascuci 320

F radio bočni

 pascuci 320

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti