marina bbar

U cilju propagiranja važnosti nautičkog turizma u Crnoj Gori, zajedničkog nastupanja u vezi sa eliminisanjem administrativnih barijera i, unaprijeđenja zakonodavnog okvira, formirano je NGO udruzenje “MARINE CRNE GORE” (“MARINAS OF MONTENEGRO”).

Za prvog predsjednika Upravnog odbora jednoglasno je izabran Dr Radovan Orlandić, izvršni direktor AD Marina Bar koji ce kao Predsjednik Upravnog odbora Udruženja imati ovlescenje da zastupa Udruženje u odnosima sa trećim licima i pred nadležnim državnim organima i organima lokalne uprave, te obavlja sve administrativne, finansijske i knjigovodstvene poslove Udruženja.

Udruzenje su osnovali AD Marina Bar,Dukley Marina d.o.o. Budva,Orascom Montenegro iAdriatic Marinas d.o.o. Tivat .

Sjedite udruzenja bice u Tivtu .